Produkcja roślinna

PRODUKCJA ROŚLINNA – główny agronom - Piotr Zarzycki

Produkcja roślinna w Ośrodku Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp z o. o. prowadzona jest na powierzchni 2 627 ha użytków rolnych, z czego 2 428 ha stanowią grunty orne, a 199 ha trwałe użytki zielone. Przeważają gleby zwięzłe zaliczane do klasy II i III utworzone na pyłach i glinach. Okres wegetacji trwa przeciętnie 210-220 dni. Ze względu na występowanie dobrych gleb oraz sprzyjających warunków klimatycznych warunki do prowadzenia produkcji roślinnej są korzystne. Problemem jest fakt, iż część użytkowanych gruntów położona jest na skłonach i pagórkach co przyczynia się do zwiększonego ryzyka erozji wodnej. W rejonie działania Spółki występują kopalne złoża kamienia, co sprawia, że wiele uprawianych działek jest mocno zakamienionych.

Struktura zasiewów obejmuje rośliny pastewne oraz gatunki towarowe. Dla zapewnienia odpowiedniej ilości pasz objętościowych dla prowadzonej hodowli bydła uprawiane są lucerna, kukurydza na kiszonkę oraz trawy. Podstawowymi gatunkami towarowymi są przede wszystkim: pszenica ozima, rzepak ozimy, jęczmień jary oraz ozimy (obie formy dla przemysłu słodowniczego), kukurydza na ziarno. Od 2010 roku w ramach współpracy z przetwórnią owocowo-warzywną uprawiamy także groch na zielono oraz kukurydzę cukrową. W związku z działaniami podejmowanymi na szczeblu krajowym, mającymi na celu zwiększenie produkcji krajowego białka roślinnego, od dwóch sezonów wprowadzamy stopniowo do struktury zasiewów soję, sprawdzając różne jej odmiany i technologie uprawy, celem wypracowania optymalnego dla naszych warunków sposobu jej produkcji.

W produkcji roślinnej staramy się wykorzystywać najnowsze technologie uprawy, siewu, nawożenia i ochrony roślin. Od 10 lat na dużym areale stosujemy z powodzeniem bezorkowy system uprawy. Niemniej jednak na około 20-25 % powierzchni gruntów ornych każdego roku wykonywana jest klasyczna orka pługiem. W ten sposób staramy się łączyć zalety obu systemów uprawy.

Spółka bardzo dużą wagę przywiązuje do utrzymania korzystnych właściwości chemicznych, fizycznych oraz biologicznych użytkowanych gruntów rolnych. W związku z tym na dużym obszarze stosowane są nawozy naturalne oraz regularnie wykonywane są zabiegi wapnowania gleb.

W nawożeniu roślin opieramy się na systemie zmiennej aplikacji nawozów. Regularnie wykonujemy analizy glebowe i tworzymy mapy aplikacji nawozów w zależności od stanu zasobności gleb. Korzystamy również z sensorów azotowych w celu optymalizacji nawożenia azotem.

Zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji ochrona roślin opiera się na wykorzystaniu metod hodowlanej, agrotechnicznej oraz chemicznej. Zabiegi chemiczne wykonywane są nowoczesnymi opryskiwaczami wyposażonymi w pomocniczy strumień powietrza. Przy wykonywaniu zabiegów chemicznej ochrony roślin dużą wagę przywiązujemy do ochrony owadów pożytecznych.

 

W celu zapewnienia wysokiej efektywności prac polowych, zmniejszenia kosztów produkcji oraz poprawy warunków pracy pracowników Spółka co roku inwestuje znaczne środki na modernizację parku maszynowego poprzez zakup nowoczesnych ciągników i maszyn towarzyszących.