Ogłoszenia
Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inwestycje Historia Oferta Aktualności

Ogłoszenia


Gilów, 30.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 13/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

oferuje do sprzedaży buhaje hodowlane
Załącznik:
Sprzedaż buhajów hodowlanych

Gilów, 25.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 12/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

zaprasza do składania ofert na sprzedaż maszyn
Załącznik:
Sprzedaż maszyn

Gilów, 25.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 11/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

Zaprasza do składania ofert na sprzedaż nieruchomości
Załącznik:
Sprzedaż nieruchomości

Gilów, 20.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 10/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

Zaprasza do składania ofert na dostawę ciągnika
Załącznik:
Dostawa ciągnika

Gilów, 09.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 9/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

Zaprasza do składania ofert na wykonanie robót murowych
Załącznik:
Stodoła
Stodoła Stasin
Specyfikacja


Gilów, 04.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 8/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

Zaprasza na złożenie oferty na dostawę gazu.
Załącznik:
Specyfikacja zamówienia na dostawę gazu


Gilów, 11.06.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 7/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

Zaprasza na złożenie oferty na zakup maszyn i urzadzeń.
Załącznik:
Zakup maszyn


Gilów, 11.05.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 6/2018

O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

Zaprasza na złożenie oferty na zakup zrębki drewnianej.
Załącznik:
Zakup zrębki


Gilów, 07.05.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 5/2018

O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

Zaprasza na złożenie oferty na dostawę pługa obrotowego.
Załącznik:
Dostawa pługa


Gilów, 25.04.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 4/2018

O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

Zaprasza na złożenie oferty na przeprowadzenie omłotów.
Załącznik:
Przeprowadzenie omłotów


Gilów, 18.04.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 3/2018

O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:

"DOSTAWA PRZYCZEPY SAMOZBIERAJĄCEJ"
Załącznik:
Dostawa przyczepy


Gilów, 20.03.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 2/2018

O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:

„MODERNIZACJĘ SUSZARNI NA ZRĘBKI WRAZ Z
PRZYSTOSOWANIEM DO INSTALACJI LPG ( II przetarg)

NA TERENIE GOSPODARSTWA W GILOWIE DZ. NR. 498”


Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu zostały określone w "Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia" ( SIWZ ). SIWZ można pobrać w siedzibie Zarządu Spółki lub bezpośrednio pobrać ze stronie www.przerzeczynzdroj.com.pl

Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. złożenie przez oferenta oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b. złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w SIWZ,
c. wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) na każdą część zamówienia

Termin związania z ofertą - 14 dni, tj do dnia 9 kwietnia 2018 roku.
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia 26 marca 2018 roku do godz. 10:00.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 26 marca 2018 roku o godz. 10:15 .

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru ( art. 703 § 2 k.c. )
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
b. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 25 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkich informacji udzielają:
a) w zakresie postępowania udziela: - inż. Andrzej Budziński tel. 606-143-921 ,
b) w zakresie przedmiotu zamówienia – Włodzimierz Koziejowski tel. 509-568-241
Załącznik:
1.specyfikacja


Gilów, 28.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o przeprowadzenie zbioru traw i kukurydzy na kiszonkę
Gilów, 24.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o wykonanie siewu kukurydzy oraz dostawę środków ochrony roślin
Gilów, 08.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o dostawe ciągnika rolniczego
Gilów, 23.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o środki ochrony roślin
Gilów, 11.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o kukurydzę
Gilów, 11.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o groch i soję
Gilów, 18.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o nawozy dolistne
Gilów, 18.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o środki ochrony roślin
Gilów, 15.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o. o. z/s w Gilowie zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów wapniowych i mineralnych według poniższej specyfikacji:

1. Nawóz wapniowy węglanowy, odmiana 04, zawartość CaO min. 50%, luz – 528 t,
2. Nawóz wapniowy węglanowy na bazie kredy, zawartość CaO min. 50%; GRANULOWANY, big- bag – 360 t,
3. Siarczan Magnezu granulowany MgS 21-36 lub MagSul MgS 18-38, big-bag – 72 t,
4. Dalmag SK + Zn, big-bag – 96 t,
5. Superfosfat wzbogacony 40% P2O5, big-bag - 96 t,
6. Sól potasowa 60% K2O, big-bag – 96 t.

1. Informacje ogólne:
- zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
- niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
- zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.
2. Termin dostawy:
- nawóz wapniowy węglanowy, luz w terminie od 08.01.2018 r. do 15.02.2018 r.
- nawóz wapniowy granulowany, bb w terminie do 31.01.2018 r.
- Siarczan Magnezu lub MagSul: termin dostawy po uzgodnieniu z zamawiającym
- Dalmag SK + Zn: termin dostawy po uzgodnieniu z zamawiającym
- Superfosfat wzbogacony: termin dostawy po uzgodnieniu z zamawiającym
- Sól potasowa: termin dostawy po uzgodnieniu z zamawiającym
3. Miejsce dostawy:
- Gospodarstwo Gilów; Gilów 109; 58-230 Niemcza lub pola użytkowane przez Spółkę, położone na terenie gmin Niemcza i Piława Górna w przypadku nawozu wapniowego
4. Warunki płatności:
- zamawiający oczekuje przedstawienia oferty z terminem płatności przypadającym na 20.09.2018 r.
- ceny muszą być przedstawione w PLN (cena łącznie z transportem)
5. Sposób składania ofert:
- oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: piotr.zarzycki@przerzeczyn.com.pl , do 28.12.2017 r. do godz. 12:00
- oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane
6. Sposób wyboru oferty:
- zamawiający dokona wyboru oferty , z uwzględnieniem przede wszystkim ceny i wiarygodności oferenta wynikającej z dotychczasowej współpracy
7. Dodatkowe informacje:
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 885 214 555. Osoba do kontaktu: Specjalista ds. produkcji roślinnej Piotr ZarzyckiO G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
"ROZBUDOWA MAGAZYNU ZBOŻOWEGO GOSPODARSTWIE
GILÓW W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu zostały określone w "Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia" ( SIWZ ). SIWZ można pobrać w siedzibie Zarządu Spółki lub bezpośrednio pobrać ze stronie www.przerzeczynzdroj.com.pl

Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. złożenie przez oferenta oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b. złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w SIWZ,
c. wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

Termin związania z ofertą - 14 dni, tj do dnia 20 grudnia 2017 roku.
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2017 roku do godz. 10:30 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 6 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 . Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru ( art. 703 § 2 k.c. )
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
b. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 25 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkich informacji udzielają:
a) w zakresie postępowania udziela: - inż. Andrzej Budziński tel. 606-143-921 ,
b) w zakresie przedmiotu zamówienia – Jarosław Rychlik tel. 731-150-964

Zobacz specyfikację
Zobacz plan