Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inwestycje Historia Oferta Aktualności

Ogłoszenia


Gilów, 12.10.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 19/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

zaprasza do przetargu na wykonanie płyty betonowej

Załączniki:

Ogłoszenie

Specyfikacja

Plac

Przedmiar
Gilów, 20.09.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 18/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:

„DOSTAWA I MONTAŻ CZOCHRADEŁ DLA OBORY
NA TERENIE GOSPODARSTWA W GILOWIE DZ. NR. 498”


Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu zostały określone w "Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia" (SIWZ). SIWZ można pobrać w siedzibie Zarządu Spółki lub bezpośrednio pobrać ze stronie www.przerzeczynzdroj.com.pl

Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. złożenie przez oferenta oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b. złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w SIWZ,

Termin związania z ofertą - 14 dni, tj do dnia 26 października 2018 roku.
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2018 roku do godz. 11:45
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 października 2018 roku o godz. 12:00 .
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru ( art. 703 § 2 k.c. )
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
b. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 25 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkich informacji udzielają:
a) w zakresie postępowania udziela: - inż. Andrzej Budziński tel. 606-143-921,
b) w zakresie przedmiotu zamówienia – Daniel Płatek tel. 509-568-242

Załączniki:
Dostawa czochradeł
Gilów, 19.09.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 17/2018

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 i 2019


Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gilowie zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i za rok 2019 oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z tego badania.

Każda oferta biegłego rewidenta powinna w szczególności zawierać:

• Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów, składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza) przez biegłego rewidenta;

• Oświadczenie firmy audytorskiej o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

• Oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania;

• Oświadczenie firmy audytorskiej o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2 – 5 ustawy o biegłych rewidentach;

• Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2018 i na rok 2019;

• Wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. "termin do uzgodnienia" - oferta nie będzie brana pod uwagę;

• Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
• Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

• Oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;

• Oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki;

• Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy składać w siedzibie spółki lub przesłać na adres: Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o. o. Gilów 120A, 58-230 Niemcza (gmina Niemcza, woj. Dolnośląskie) w terminie do 2 października 2018 r. Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki. Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74 837 50 61 lub www.przerzeczynzdroj.com.pl
Załączniki:

Karta informacyjna
Gilów, 19.09.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 16/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:

„REMONT BYŁEGO MAGAZYNU JĘCZMIENIA NA TERENIE GOSPODARSTWA W GILOWIE DZ. NR. 498"


Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu zostały określone w "Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia" ( SIWZ ). SIWZ można pobrać bezpośrednio w siedzibie Zarządu Spółki po złożeniu pisemnego wniosku. Wyciąg ze SIWZ do pobrania na stronie www.przerzeczynzdroj.com.pl

Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. złożenie przez oferenta oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b. złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w SIWZ,

Termin związania z ofertą - 14 dni, tj do dnia 26 października 2018 roku.
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2018 roku do godz. 10:45.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 października 2018 roku o godz. 11:00 .
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru ( art. 703 § 2 k.c. )
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
b. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 25 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkich informacji w zakresie postępowania udziela: - inż. Andrzej Budziński tel. 606-143-921
Załączniki:

Przedmiar robót

Magazyn jęczmienia

Specyfikacja zamówienia
Gilów, 19.09.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 15/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:

„WYKONANIU PLACU BETONOWEGO ORAZ Z PŁYT BETONOWYCH
NA TERENIE GOSPODARSTWA W GILOWIE DZ. NR. 498"


Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu zostały określone w "Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia" ( SIWZ ). SIWZ można pobrać bezpośrednio w siedzibie Zarządu Spółki po złożeniu pisemnego wniosku. Wyciąg ze SIWZ do pobrania na stronie www.przerzeczynzdroj.com.pl

Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. złożenie przez oferenta oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b. złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w SIWZ,

Termin związania z ofertą - 14 dni, tj do dnia 24 października 2018 roku.
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 roku do godz. 10:45.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 10 października 2018 roku o godz. 11:00 . Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru ( art. 703 § 2 k.c. )
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
b. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 25 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkich informacji w zakresie postępowania udziela: - inż. Andrzej Budziński tel. 606-143-921
Załączniki:

Przedmiar robót

Specyfikacja warunków

Specyfikacja zamówienia
Gilów, 28.08.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 14/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

zaprasza do składania ofert na dostawę rozsiewacza nawozów
Załącznik:
Rozsiewacz nawozów
Gilów, 30.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 13/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

oferuje do sprzedaży buhaje hodowlane
Załącznik:
Sprzedaż buhajów hodowlanych

Gilów, 25.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 12/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

zaprasza do składania ofert na sprzedaż maszyn
Załącznik:
Sprzedaż maszyn

Gilów, 25.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 11/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

Zaprasza do składania ofert na sprzedaż nieruchomości
Załącznik:
Sprzedaż nieruchomości

Gilów, 20.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 10/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

Zaprasza do składania ofert na dostawę ciągnika
Załącznik:
Dostawa ciągnika

Gilów, 09.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 9/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

Zaprasza do składania ofert na wykonanie robót murowych
Załącznik:
Stodoła
Stodoła Stasin
Specyfikacja


Gilów, 04.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 8/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

Zaprasza na złożenie oferty na dostawę gazu.
Załącznik:
Specyfikacja zamówienia na dostawę gazu