Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inwestycje Historia Oferta Aktualności

Ogłoszenia
ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2017 i 2018


Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gilowie zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z tego badania.
Każda oferta biegłego rewidenta powinna w szczególności zawierać:

 • Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów, składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza) przez biegłego rewidenta;
 • Oświadczenie firmy audytorskiej o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
 • Oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania;
 • Oświadczenie firmy audytorskiej o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2 – 5 ustawy o biegłych rewidentach;
 • Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2017 i na rok 2018;
 • Wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. "termin do uzgodnienia" - oferta nie będzie brana pod uwagę;
 • Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
 • Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
 • Oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
 • Oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki;
 • Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy składać w siedzibie spółki lub przesłać na adres: Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o. o. Gilów 120A, 58-230 Niemcza (gmina Niemcza, woj. Dolnośląskie) w terminie do 30 października 2017 r. Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki. Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74 837 50 61 lub www.przerzeczynzdroj.com.pl

KARTA INFORMACYJNA
na potrzeby wyceny usług badania sprawozdania finansowego

Nazwa podmiotu Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o.
Adres siedziby Gilów 120A, 58-230 Niemcza
Dane kontaktowe ewelina.chalupa@przerzeczyn.com.pl
Osoba do kontaktu Ewelina Chałupa
Forma prawna Spółka skarbu państwa
Przedmiot działalności Produkcja rolnicza-hodowla bydla mlecznego, uprawa zbóż i innych roślin
Rok rozpoczęcia działalności 1995
Metoda sporządzania RZiS Metoda porównawcza


Dane finansowe (w tys. zł)

Suma bilansowa - 27 522
Aktywa trwałe - 20 419
Aktywa obrotowe - 7 103
Kapitał podstawowy - 6 500
Przychód ze sprzedaży - 15 608
Koszty działalności operacyjnej - 17 183
Wynik finansowy netto - 75
Liczba zatrudnionych - 63
Ilość dostawców - 320
Ilość odbiorców - 120
Ilość dokumentów miesięcznie - 550

Inne informacje

1. Metoda badania będzie wybrana przez właściciela (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).
2. Księgowość prowadzona jest w spółce.
3. Sprawozdania roczne podlegają badaniu obligatoryjnemu.
4. Za ostatnie badanie wydano pozytywną opinię.
5. Preferowany termin badania - od 18-12-2017 r. do 16-03-2018 r.
6. Termin przekazania sprawozdania z badania - 23 marzec 2018 r.
7.Podmiot jest jednostką jednozakładową (dwa gospodarstwa bez rozrachunku wewnętrznego).
8. Stosowany system FK - Insert (Subiekt i Rewizor).
9. Poprzedni audytor – „BIZ” Biuro Rachunkowo – Audytorskie Zofia Bożena Moczulska, ŁowiczO G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
„Budowa studni głębinowej o wydaajności min. 100 m3 na dobę
na terenie gospodarstwa w Gilowie na działce nr 498"


Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu zostały określone w "Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia" ( SIWZ ). SIWZ można pobrać bezpośrednio ze strony www.przerzeczynzdroj.com.pl

Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. złożenie przez oferenta oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b. złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w SIWZ,
c. przeprowadzenie wizji lokalnej

Termin związania z ofertą - 14 dni, tj do dnia 13 października 2017 roku.
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2017 roku do godz. 10:45.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 września 2017 roku o godz. 11:00 .
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru ( art. 703 § 2 k.c. )
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
b. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 25 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkich informacji w zakresie postępowania udziela:
- inż. Andrzej Budziński tel. 606-143-921

Załączniki:
1. Specyfikacja
2. Projekt

S P R O S T O W A N I E


Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. z siedzibą Gilów 120a, 58-230 Niemcza informuje, że w ogłoszeniu na realizację zadania inwestycyjnego pn: „budowa studni głębinowej„ podana była błędnie wydajność studni.

Było: „budowa studni głębinowej o wydajności min. 1000 m3 na godzinę na terenie gospodarstwa w Gilowie na działce nr 498".

Powinno być: budowa studni głębinowej o wydajności min. 100 m3 na dobę na terenie gospodarstwa w Gilowie na działce nr 498".


Zapytania i odpowiedziGilów 25.09.2017

Pytanie 1:
Co w sytuacji, gdy wydajność otworu rozpoznawczego okaże się mniejsza i wyniesie np: 90, 70, 50, 30, 10, 5 lub 0 m3/dobę – jakie będą konsekwencje takiego stanu rzeczy
Odpowiedź:
Zgodnie z przedmiotem zamówienia Zamawiający oczekuje budowy studni głębinowej o wydajności min. 100 m3 na dobę, tytm samym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:
Proszę o sprecyzowanie przy jakiej depresji maksymalnej zaakceptuje dany wydatek studni.
Odpowiedź:
Zamawiającego interesuje wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres został szczegółowiono przedstawiony w punkcie 2 lit a) do h) rozdialu IV specyfikacji.

Pytanie 3:
Czy istnieje możliwość zrzutu wody z próbnego pompowania do pobliskiego rowu, cieku wodnego itp.
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 4:
Czy badania geofizyczne zostały wykonane.
Odpowiedź:
Nie. Jeżeli Wykonawca uzna je za konieczne może je przeprowadzić i uwzględnić w swojej ofercie.
Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej

„Przerzeczyn Zdrój” Spółka z o.o.
w Gilowie 120A, 58 - 230 Niemcza
woj. dolnośląskie

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony

NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy znajdujący się w Piławie Górnej, obręb Kopanica, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie.


Lokal (świetlica) o pow. użytkowej 43,13 m2, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu, znajdujący się w budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 32A na działce nr 612/4, posiadający księgę wieczystą KW 41076 prowadzoną w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Dzierżoniowie. Cena wywoławcza lokalu wynosi 21 400 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych). Wadium wynosi 2 200 zł.

Przetarg odbędzie się o godz. 1100 w dniu 14 września 2017 r. w budynku zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej "Przerzeczyn Zdrój" Sp. z o.o. w Gilowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. Wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z o.o. w BZ WBK S.A. O/Dzierżoniów nr 40 1090 2301 0000 0005 9000 0295 lub w kasie Spółki w Gilowie najpóźniej do godz. 10.00 w dniu 14 września 2017 r.
2. Minimalne postąpienie przy przetargu na lokal wynosi 220 zł.
3. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
4. Wniesione wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na podane przez nich konto niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
5. Wadium przepada na rzecz Spółki w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
6. Zarząd Spółki nie dopuszcza rozłożenia ceny sprzedaży na raty.
7. Koszty aktu notarialnego oraz inne opłaty ponosi nabywca nieruchomości.

Nieruchomości można oglądać codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00, zaś szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki lub telefonicznie pod numerami – 74/837 52 81, 74/8375061 oraz na stronie internetowej www.przerzeczyn.com.pl ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
„Remont dachu ( wymiana pokrycia ) obory dla krów mięsnych na terenie gospodarstwa w Stasinie"

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu zostały określone w "Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia" ( SIWZ ). SIWZ można pobrać bezpośrednio ze strony www.przerzeczynzdroj.com.pl

Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. złożenie przez oferenta oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b. złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w SIWZ,
c. przeprowadzenie wizji lokalnej
Termin związania z ofertą - 14 dni, tj do dnia 5 stycznia 2017 roku.
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2017 roku do godz. 10:30.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 24 sierpnia 2017 roku o godz. 11:00 . Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru ( art. 703 § 2 k.c. )
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
b. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 25 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkich informacji w zakresie postępowania udziela: - inż. Andrzej Budziński
tel. 606-143-921

Zobacz specyfikację

Zobacz przedmiar

Zapytania i odpowiedziGilów, 21.08.2017

Pytanie:
W nawiązaniu do w/w zapytania proszę o weryfikację pozycji 4 przedmiaru robót w zakresie ilości. Według nas powinno być ok. 10 m3.

Odpowiedź:
Nawiązując do złożonego zapytania dotyczącego przetargu na remont dachu obory w Stasinie informuję, że zgodnie z punktem XI ust. 6 SIWZ „Załączony przedmiar robót jest jedynie pomocniczy i nie może być traktowany jako decydujący przy określeniu ceny oferty.” W przedmiarze przyjęto nabicie na istniejącej konstrukcji desek gre. 40 mm szerokości 180 mm 4 szt. na jedno przęsło długości 8,5 mb. Wykonawca może przyjąć inne rozwiązanie.

Andrzej Budziński

OFERTA HANDLOWA

Ośrodek Hodowli Zarodowej " Przerzeczyn Zdrój " Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowie oferuje do sprzedaży jałówki cielne rasy phf odmiany czerwono-białej ze stada o wydajności powyżej 10 tys. kg mleka.
Jałówki z bardzo dobrym pochodzeniem , kryte najlepszymi buhajami dostępnymi na naszym rynku (Holandia , Niemcy , USA ,Canada).

Terminy wycieleń :
luty 2017 - 7 szt.
marzec 2017 - 4 szt.
maj 2017 - 15 szt.
czerwiec 2017 - 7 szt.

Cena do uzgodnienia . Chętnych prosimy o kontakt biuro OHZ w Gilowie 74 837 50 61, 281, lub kierownik fermy Daniel Płatek 509 568 242.

Zapytania ofertoweGilów, dn. 19.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o. o. z/s w Gilowie zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin według poniższej specyfikacji:

Preparat zawierający linuron w stężeniu 450 g/l lub 500 g/l, posiadający rejestrację w grochu zielonym i pastewnym
260 (w przypadku stężenia 450 g/l)
240 (w przypadku stężenia 500 g/l)

1. Informacje ogólne:
zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi
oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.
2. Termin dostawy:
po uzgodnieniu z Zamawiającym
3. Miejsce dostawy:
Gospodarstwo Gilów; Gilów 109; 58-230 Niemcza
4. Warunki płatności:
zamawiający oczekuje przedstawienia oferty z terminem płatności przypadającym na 20 lipca 2018 r.
5. Sposób składania ofert:
oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: piotr.zarzycki@przerzeczyn.com.pl , do 28.09.2017 r. do godz. 12:00
oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane
6. Sposób wyboru oferty:
zamawiający dokona wyboru oferty , z uwzględnieniem przede wszystkim ceny i wiarygodności oferenta
wynikającej z dotychczasowej współpracy
7. Dodatkowe informacje:
dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 885 214 555.
Osoba do kontaktu: specjalista ds. produkcji Piotr Zarzycki.Gilów, 28.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o. o. z/s w Gilowie zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin i nawozów dolistnych według poniższej specyfikacji:
- Nazwa środka
- Herold 600 SC
- Komplet 560 SC
- Bukat 500 SC
- Toprex 375 SC
- Caryx 240 SL
- Bormax
- Pro Aqua


1. Informacje ogólne:
- zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
- niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
- zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.
2. Termin dostawy:
- do 8 września 2017 r.
3. Miejsce dostawy:
- Gospodarstwo Gilów; Gilów 109; 58-230 Niemcza
4. Warunki płatności:
- zamawiający oczekuje przedstawienia oferty z terminem płatności przypadającym na 20 grudnia 2017 r.
5. Sposób składania ofert:
- oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: piotr.zarzycki@przerzeczyn.com.pl , do 31.08.2017 r. do godz. 12:00
- oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane
6. Sposób wyboru oferty:
- zamawiający dokona wyboru oferty , z uwzględnieniem przede wszystkim ceny i wiarygodności oferenta wynikającej z dotychczasowej współpracy
7. Dodatkowe informacje:
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 885 214 555. Osoba do kontaktu: Specjalista ds. produkcji roślinnej Piotr Zarzycki


Gilów, 28.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o. o. z/s w Gilowie zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów mineralnych i wapniowych według poniższej specyfikacji:

- Kreda nawozowa granulowana o zawartości CaO min. 50% 48 t - Superfosfat wzbogacony 40% P2O5 96 t

1. Informacje ogólne:
- zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
- niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
- zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.
2. Termin dostawy:
- do 6 września 2017 r.
3. Miejsce dostawy: - Gospodarstwo Gilów; Gilów 109; 58-230 Niemcza
4. Warunki płatności:
- zamawiający oczekuje przedstawienia oferty z terminem płatności przypadającym na 15 grudnia 2017 r.
5. Sposób składania ofert:
- oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: piotr.zarzycki@przerzeczyn.com.pl , do 31.08.2017 r. do godz. 12:00
- oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane
6. Sposób wyboru oferty:
- zamawiający dokona wyboru oferty , z uwzględnieniem przede wszystkim ceny i wiarygodności oferenta wynikającej z dotychczasowej współpracy
7. Dodatkowe informacje:
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 885 214 555. Osoba do kontaktu: Specjalista ds. produkcji roślinnej Piotr Zarzycki


Gilów, 27.07.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o. o. z/s w Gilowie zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin według poniższej specyfikacji:

Nazwa środka:
Efector 360 CS/Reactor 480 EC/Chlomazon 480 EC
Fuego 500 SC/Metax 500 SC/Mezzo 500 SC
Devrinol Top 375 CS
Butisan Avant
Butisan Pack (Butisan Avant + Iguana)
Butisan Star Max 500 SE
Butisan Star 416 SC
Sultan Top 500 SC
Navigator 360 SL/Iguana
Nero 424 EC
Koban 600 EC
Targa 10 EC (lub odpowiednik zawierający chizalofop-P etylu)
Inazuma 130 WG
Atpolan Soil Maxx

1. Informacje ogólne:
- zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
- niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
- zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.
2. Termin dostawy:
- do 11 sierpnia 2017 r.
3. Miejsce dostawy:
- Gospodarstwo Gilów; Gilów 109; 58-230 Niemcza - zamawiający oczekuje przedstawienia oferty z terminem płatności przypadającym na 30 listopada 2017 r.
5. Sposób składania ofert:
- oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: piotr.zarzycki@przerzeczyn.com.pl , do 04.08.2017 r. do godz. 12:00
- oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane
6. Sposób wyboru oferty:
- zamawiający dokona wyboru oferty , z uwzględnieniem przede wszystkim ceny i wiarygodności oferenta wynikającej z dotychczasowej współpracy
7. Dodatkowe informacje:
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 885 214 555. Osoba do kontaktu: specjalista ds. produkcji roślinnej Piotr Zarzycki


Gilów, 10.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o. o. z/s w Gilowie zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów mineralnych według poniższej specyfikacji:

Sól potasowa 60% K2O – 75 t
Superfosfat wzbogacony 40% P2O5 - 75 t

1. Informacje ogólne:
- zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
- niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
- zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.
2. Termin dostawy:
- 50 ton soli potasowej i 50 ton superfosfatu w terminie do 28.07.2017 r.
- 25 ton soli potasowej i 25 ton superfosfatu w terminie do 11.08.2017 r.
3. Miejsce dostawy:
- Gospodarstwo Gilów; Gilów 109; 58-230 Niemcza
4. Warunki płatności:
- zamawiający oczekuje przedstawienia oferty z terminem płatności przypadającym na 20 grudnia 2017 r.
5. Sposób składania ofert:
- oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: piotr.zarzycki@przerzeczyn.com.pl , do 17.07.2017 r. do godz. 12:00
- oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane
6. Sposób wyboru oferty:
- zamawiający dokona wyboru oferty , z uwzględnieniem przede wszystkim ceny i wiarygodności oferenta wynikającej z dotychczasowej współpracy
7. Dodatkowe informacje:
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 885 214 555. Osoba do kontaktu: Specjalista ds. produkcji roślinnej Piotr Zarzycki


Gilów, 10.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o. o. z/s w Gilowie zaprasza do składania ofert na dostawę materiału siewnego rzepaku wg poniższej specyfikacji:

KWS Umberto F1 (zaprawione Lumiposa 625 FS) - 18 j.s.
ES Imperio F1 – 14j.s.
DK Exsor F1 (zaprawione Lumiposa 625 FS) – 10 j.s.
LG Archimedes F1 (zaprawione Lumiposa 625 FS) – 23j.s.

1. Informacje ogólne:
- zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
- niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
- zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.
2. Termin dostawy:
- po uzgodnieniu z Zamawiającym
3. Miejsce dostawy:
- Gospodarstwo Gilów; Gilów 109; 58-230 Niemcza
4. Warunki płatności:
- zamawiający oczekuje przedstawienia oferty z terminem płatności przypadającym na 20 grudnia 2017 r.
5. Sposób składania ofert:
- oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: piotr.zarzycki@przerzeczyn.com.pl , do 17.07.2017 r. do godz. 12:00
- oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane
6. Sposób wyboru oferty:
- zamawiający dokona wyboru oferty , z uwzględnieniem przede wszystkim ceny i wiarygodności oferenta wynikającej z dotychczasowej współpracy
7. Dodatkowe informacje:
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 885 214 555.
Osoba do kontaktu: Specjalista ds. produkcji roślinnej Piotr Zarzycki


Gilów, 10.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o. o. z/s w Gilowie zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów wapniowych według poniższej specyfikacji:

Wapno tlenkowe o zawartości CaO min. 80%; kawałkowe lub granulowane - 200t

1. Informacje ogólne:
zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.
2. Termin dostawy:
100 ton w terminie do 28.07.2017 r.
100 ton w terminie do 11.08.2017 r.
3. Miejsce dostawy:
Gospodarstwo Gilów; Gilów 109; 58-230 Niemcza
4. Warunki płatności:
zamawiający oczekuje przedstawienia oferty z terminem płatności przypadającym na 20 grudnia 2017 r.
ceny muszą być przedstawione w PLN (cena łącznie z transportem)
5. Sposób składania ofert:
oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: piotr.zarzycki@przerzeczyn.com.pl , do 17.07.2017 r. do godz. 12:00
oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane
6. Sposób wyboru oferty:
zamawiający dokona wyboru oferty , z uwzględnieniem przede wszystkim ceny i wiarygodności oferenta wynikającej z dotychczasowej współpracy
7. Dodatkowe informacje:
dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 885 214 555. Osoba do kontaktu: Specjalista ds. produkcji roślinnej Piotr Zarzycki


Strona główna