Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inwestycje Historia Oferta Aktualności

Ogłoszenia


Gilów, 30.01.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 2/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ „PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:


„MODERNIZACJĘ SUSZARNI NA ZRĘBKI WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DO INSTALACJI LPG
NA TERENIE GOSPODARSTWA W GILOWIE DZ. NR. 498”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu zostały określone w "Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia" ( SIWZ ). SIWZ można pobrać w siedzibie Zarządu Spółki lub bezpośrednio pobrać ze stronie www.przerzeczynzdroj.com.pl

Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. złożenie przez oferenta oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b. złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w SIWZ,
c. wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

Termin związania z ofertą - 14 dni, tj do dnia 1 marca 2018 roku.
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do 15 lutego 2018 roku do godz. 10:00.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 15 lutego 2018 roku o godz. 10:15 .
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru ( art. 703 § 2 k.c. )
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
b. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 25 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkich informacji udzielają:
a) w zakresie postępowania udziela: - inż. Andrzej Budziński tel. 606-143-921 ,
b) w zakresie przedmiotu zamówienia – Włodzimierz Koziejowski tel. 509-568-241
Załączniki:
1. Specyfikacja
2. Plan

Zobacz wyjaśnienie
Gilów, 12.01.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 1/2018

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ „PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:


„Budowa studni głębinowej o wydajności min. 100 m3 na dobę na terenie gospodarstwa w Gilowie na działce nr 498"

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu zostały określone w "Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia" ( SIWZ ). SIWZ można pobrać bezpośrednio ze strony www.przerzeczynzdroj.com.pl
Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. złożenie przez oferenta oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b. złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w SIWZ,
c. przeprowadzenie wizji lokalnej
Termin związania z ofertą - 14 dni, tj do dnia 14 lutego 2018 roku.
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2018 roku do godz. 10:45.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 1 lutego 2018 roku o godz. 11:00 .
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru ( art. 703 § 2 k.c. )
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
b. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 25 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkich informacji w zakresie postępowania udziela:
- inż. Andrzej Budziński tel. 606-143-921

Załączniki:
1. SIWZ
2. Projekt robót geologicznych
3. Wyniki badań geofizycznych
4. Mapa do badań


Gilów, 14.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o Ładę Niva Urban
Gilów, 08.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o lucernę
Gilów, 25.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o saletrę
Gilów, 11.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o kukurydzę
Gilów, 11.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o groch i soję
Gilów, 18.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o nawozy dolistne
Gilów, 18.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz zapytanie o środki ochrony roślin
Gilów, 15.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o. o. z/s w Gilowie zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów wapniowych i mineralnych według poniższej specyfikacji:

1. Nawóz wapniowy węglanowy, odmiana 04, zawartość CaO min. 50%, luz – 528 t,
2. Nawóz wapniowy węglanowy na bazie kredy, zawartość CaO min. 50%; GRANULOWANY, big- bag – 360 t,
3. Siarczan Magnezu granulowany MgS 21-36 lub MagSul MgS 18-38, big-bag – 72 t,
4. Dalmag SK + Zn, big-bag – 96 t,
5. Superfosfat wzbogacony 40% P2O5, big-bag - 96 t,
6. Sól potasowa 60% K2O, big-bag – 96 t.

1. Informacje ogólne:
- zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
- niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
- zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.
2. Termin dostawy:
- nawóz wapniowy węglanowy, luz w terminie od 08.01.2018 r. do 15.02.2018 r.
- nawóz wapniowy granulowany, bb w terminie do 31.01.2018 r.
- Siarczan Magnezu lub MagSul: termin dostawy po uzgodnieniu z zamawiającym
- Dalmag SK + Zn: termin dostawy po uzgodnieniu z zamawiającym
- Superfosfat wzbogacony: termin dostawy po uzgodnieniu z zamawiającym
- Sól potasowa: termin dostawy po uzgodnieniu z zamawiającym
3. Miejsce dostawy:
- Gospodarstwo Gilów; Gilów 109; 58-230 Niemcza lub pola użytkowane przez Spółkę, położone na terenie gmin Niemcza i Piława Górna w przypadku nawozu wapniowego
4. Warunki płatności:
- zamawiający oczekuje przedstawienia oferty z terminem płatności przypadającym na 20.09.2018 r.
- ceny muszą być przedstawione w PLN (cena łącznie z transportem)
5. Sposób składania ofert:
- oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: piotr.zarzycki@przerzeczyn.com.pl , do 28.12.2017 r. do godz. 12:00
- oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane
6. Sposób wyboru oferty:
- zamawiający dokona wyboru oferty , z uwzględnieniem przede wszystkim ceny i wiarygodności oferenta wynikającej z dotychczasowej współpracy
7. Dodatkowe informacje:
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 885 214 555. Osoba do kontaktu: Specjalista ds. produkcji roślinnej Piotr ZarzyckiO G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowie 120A, 58 – 230 Niemcza, woj. dolnośląskie, tel. 74 8375061, 74 8375281

zatrudni osobę na stanowisko : KSIĘGOWA

Wymagania:

 • wykształcenie ekonomiczne
 • znajomość zasad rachunkowości oraz ogólna wiedza na temat finansów przedsiębiorstwa
 • minimum 2 – letni staż pracy w księgowości
 • samodzielność, zaangażowanie, wysoka motywacja do pracy
 • znajomość branży rolniczej
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość programu MS Excel
Opis stanowiska:
 • praca w programie NAVIREO (INSERT)
 • wystawianie faktur VAT
 • obsługa kasy fiskalnej
 • uzgadnianie stanów magazynowych zapasów i materiałów
 • księgowanie obrotu inwentarzem żywym i uzgadnianie ich stanów z ewidencją na fermie
 • prowadzenie kasy Spółki
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów do instytucji państwowych
Oferujemy:
 • umowę o pracę na zastępstwo z możliwością przedłużenia
 • możliwość awansu
 • pracę w przyjaznym środowisku
 • możliwość zdobycia doświadczenia
 • możliwość sprawdzenia w praktyce swojej wiedzy i umiejętności

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres jak wyżej lub e-mailem: ohz@przerzeczyn.com.pl w terminie do dnia 31.12.2017 r.
Informujemy, iż wnikliwie zapoznamy się z wszystkimi nadesłanymi dokumentami i skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
"ROZBUDOWA MAGAZYNU ZBOŻOWEGO GOSPODARSTWIE
GILÓW W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu zostały określone w "Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia" ( SIWZ ). SIWZ można pobrać w siedzibie Zarządu Spółki lub bezpośrednio pobrać ze stronie www.przerzeczynzdroj.com.pl

Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. złożenie przez oferenta oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b. złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w SIWZ,
c. wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

Termin związania z ofertą - 14 dni, tj do dnia 20 grudnia 2017 roku.
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2017 roku do godz. 10:30 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 6 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 . Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru ( art. 703 § 2 k.c. )
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
b. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 25 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkich informacji udzielają:
a) w zakresie postępowania udziela: - inż. Andrzej Budziński tel. 606-143-921 ,
b) w zakresie przedmiotu zamówienia – Jarosław Rychlik tel. 731-150-964

Zobacz specyfikację
Zobacz plan