Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inwestycje Historia Oferta Aktualności

Ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowie 120A, 58 – 230 Niemcza, woj. dolnośląskie, tel. 74 8375061, 74 8375281

zatrudni osobę na stanowisko : KSIĘGOWA

Wymagania:

 • wykształcenie ekonomiczne
 • znajomość zasad rachunkowości oraz ogólna wiedza na temat finansów przedsiębiorstwa
 • minimum 2 – letni staż pracy w księgowości
 • samodzielność, zaangażowanie, wysoka motywacja do pracy
 • znajomość branży rolniczej
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość programu MS Excel
Opis stanowiska:
 • praca w programie NAVIREO (INSERT)
 • wystawianie faktur VAT
 • obsługa kasy fiskalnej
 • uzgadnianie stanów magazynowych zapasów i materiałów
 • księgowanie obrotu inwentarzem żywym i uzgadnianie ich stanów z ewidencją na fermie
 • prowadzenie kasy Spółki
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów do instytucji państwowych
Oferujemy:
 • umowę o pracę na zastępstwo z możliwością przedłużenia
 • możliwość awansu
 • pracę w przyjaznym środowisku
 • możliwość zdobycia doświadczenia
 • możliwość sprawdzenia w praktyce swojej wiedzy i umiejętności

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres jak wyżej lub e-mailem: ohz@przerzeczyn.com.pl w terminie do dnia 31.12.2017 r.
Informujemy, iż wnikliwie zapoznamy się z wszystkimi nadesłanymi dokumentami i skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
„PRZERZECZYN ZDRÓJ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
GILÓW 120A, 58-230 NIEMCZA

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
"ROZBUDOWA MAGAZYNU ZBOŻOWEGO GOSPODARSTWIE
GILÓW W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu zostały określone w "Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia" ( SIWZ ). SIWZ można pobrać w siedzibie Zarządu Spółki lub bezpośrednio pobrać ze stronie www.przerzeczynzdroj.com.pl

Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. złożenie przez oferenta oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b. złożenie oferty w języku polskim z uwzględnieniem wymogów określonych w SIWZ,
c. wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

Termin związania z ofertą - 14 dni, tj do dnia 20 grudnia 2017 roku.
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2017 roku do godz. 10:30 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 6 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 . Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru ( art. 703 § 2 k.c. )
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
b. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 25 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkich informacji udzielają:
a) w zakresie postępowania udziela: - inż. Andrzej Budziński tel. 606-143-921 ,
b) w zakresie przedmiotu zamówienia – Jarosław Rychlik tel. 731-150-964

Zobacz specyfikację
Zobacz plan