Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inwestycje Historia Oferta Atualności

Centrum kulturowe Pradzieje regionu W średniowieczu Kultura łużycka

Pradzieje regionu

W Przerzeczynie odkryte zostały najcenniejsze ślady działalności człowieka, wczesnolityczne stanowiska kultury ceramiki wstęgowej rytej i kłutej. W sąsiadujących ze wzgórzami Niemczańskimi regionach znajdują się stanowiska archeologiczne z najstarszych pradziejów, z epoki kamienia: paleolitu – okres od ok. 550 tys. lat p.n.e. do około 8800 r p.n.e. oraz mezalitu – 8800 – 4500 r. p.n.e.

W V tysiącleciu p.n.e. dotarły na obszary dzisiejszej Polski grupy ludności z dorzecza środkowego Dunaju różniące się pod względem cywilizacyjnym od żyjących tu społeczeństw mezolitycznych. Zapoczątkowany został wtedy młodszy okres epoki kamienia – mezolit – od ok. 4500 r. p.n.e. do ok. 1800 r. p.n.e. Ludność neolityczna zajmowała się na tych ziemiach uprawą roli oraz hodowlą zwierząt głównie bydła i owiec.

Zorganizowana gospodarka wytwórcza na Niżu Środkowoeuropejskim była jednym z największych osiągnięć człowieka. Ludzie epoki neolitycznej umiejętnie stosowali wiele zaawansowanych technik wytwórczych. Stosowali wygładzanie kamieni ze skał krystalicznych, wiercili otwory w kamieniu. Wykorzystywali te techniki do produkcji naczyń ceramicznych. Stosowali również techniki tkackie.

Najstarsze budynki neolityczne to potężne, stabilne konstrukcje osiągają nawet do 30 m długości. Odnalezione zostało osiedle o zwartej zabudowie osiągające około 300 m długości. W tym osiedlu znaleziono wielkie naziemne budynki mieszkalne o konstrukcji słupowej oraz 33 obiekty gospodarcze wziemne (jamy).

Duża część odnalezionych wyrobów krzemiennych wykonana była z krzemienia sprowadzonego z Jury Krakowsko – Częstochowskiej i z Gór Świetokrzyskich. Odkryto również neolityczną kopalnię serpentynitu, która znajdowała się na szczycie Jańskiej Góry (253 m n.p.m.). Jest tam kilka bardzo dobrze zachowanych szybów górniczych. Wydobywano z nich bloki serpenitu, z których wykonywane były umiejętnie toporki i inne bardzo przydatne narzędzia krzemienne. Kopalnia i osada produkcyjna są świadectwem kultury ceramiki sznurowej ludności zamieszkującej te okolice do schyłku III tysiąclecia p.n.e.